شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

مهديه...

+ اربعين معجزه ي استقامت و صبوري است.... اربعين قرآن چهل فصل عشق است.... کتابي است با چهل سوره وسوره اي با چهل آيه وآيه اي با چهل واژه زيبايي وخوبي وخدا.... اربعين،روزترين روز خداست وفهم اين روز، نگاهي از جنس روز مي طلبد...... . محمد رضا سنگري
*صبا*
وفهم اين روز، نگاهي از جنس روز مي طلبد......
مهديه...
اربعين معجزه ي استقامت و صبوري است........
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top